آموزش تصنیف خوانی و آواز اصیل ایرانی در مشهد

حبیب الماسیان مدرس آواز در مشهد

آموزش تصنیف خوانی و آواز در مشهد

مدرس: حبیب الماسیان

       Telegram: @musigharsite               

            Website: www.musighar.com

موسیقار

موسیقی سنتی به راه خود ادامه می دهد: گفتگو با حبیب الماسیان